REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno

na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca dla dzieci w wieku:

- 3-4 lata (rocznik 2021, 2020) w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie

- 5-6 lat (rocznik 2019, 2018) w oddziale zamiejscowym w Osinach

TERMINY W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

- od 10 maja 2024 r. od godz. 8:00 do 17 maja 2024 r. do godz. 15:00 - rejestracja kandydatów na stronie internetowej pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl   (szczegółowe informacje poniżej)

- 10 czerwca 2024 r. od godziny 15:00 będą znane pierwsze wyniki postępowania uzupełniającego. Lista zakwalifikowanych dzieci będzie dostępna w przedszkolu oraz w  systemie elektronicznej rekrutacji, gdzie otrzymacie państwo informacje o statusie dziecka : dziecko zakwalifikowane/ dziecko zakwalifikowane z innej preferencji/ dziecko niezakwalifikowane/ 

- Obowiązkiem rodzica po zakwalifikowaniu do danego przedszkola jest złożenie w dniach: od 11 czerwca  2024 r. od godz. 8:00 do 13 czerwca 2024 r. do godz.15:00  POTWIERDZENIA  WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Można dokonać potwierdzenia w systemie elektronicznie podpisując podpisem albo przesyłając załącznik - skan oświadczenia, lub osobiście w przedszkolu.  

Po złożeniu potwierdzenia status dziecka zmienia się na: dziecko przyjęte do przedszkola.

NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

- Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej pojawią się 14 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 na listach w przedszkolu oraz w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

 

...............................

Informujemy rodziców, że niedługo rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny 2024/2025:

1.      Pierwszeństwo:

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne – rodzice przedszkolaków będą mogli składać w dniach od 29.01.2024 r. do 09.02.2024 r. deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dokument wydawany w przedszkolu).

2.      Następnie:

Rekrutacja dla nowych kandydatów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli  prowadzonych przez  Gminę Kępno będzie przeprowadzona elektronicznie w terminie od 1 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00  na stronie internetowej pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl   (szczegółowe informacje poniżej).

W plikach do pobrania znajduje się Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno.

 

REKRUTACJA DLA DZIECI ZAPISYWANYCH PIERWSZY RAZ DO PRZEDSZKOLA

Składanie wniosków od 1 marca 2024 r. od godz. 8:00  do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, logują się i wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kępno, który będzie dostępny  od  1 marca 2024 r. od godz. 8:00 na stronie internetowej pod adresem:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich dokumentów dostępnych na stronie przeznaczonej do rekrutacji i stronie internetowej przedszkola poniżej w plikach.

 

Rodzice mogą we wniosku wskazać maksymalnie trzy przedszkola (wg preferencji), do których będą ubiegać się o miejsce dla dziecka.  

Wypełniony wniosek, podpisany przez obojga rodziców wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się do przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosek prosimy dostarczyć do dyrektora przedszkola (oddział zamiejscowy Osiny) lub wicedyrektora (oddział zamiejscowy Krążkowy).

Rodzice, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (dotyczy zarówno matki i ojca), zobowiązani są dostarczyć wydrukowany wniosek w wersji papierowej z odręcznymi podpisami wraz z wymaganymi załącznikami  do przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosku, który zostanie podpisany elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym nie trzeba drukować i przynosić do przedszkola.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę w danych kontaktowych/danych rodzica wpisać adres e-mail. Na podany adres poczty elektronicznej będą kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu, przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka oraz będzie możliwość przywrócenia hasła do logowania na profil kandydata.

Drodzy Państwo!

Zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska o odprowadzaniu opłaty  wydaje się za opłatą skarbową – 17 zł.  Opłatę trzeba zrobić wcześniej i załączyć dowód wpłaty/przelewu z konta. Nr rachunku bankowego jest na wniosku (wzór wniosku można pobrać poniżej w plikach lub  ze strony  elektronicznego naboru). Osobą wnioskująca jest podatnik - właściciel domu, w przypadku zamieszkania/wynajmowania mieszkania w bloku, wniosek składa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prosimy żebyście państwo nie czekali do ostatniego dnia na pozyskanie zaświadczenia z Wydziału Gospodarki przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie. Jeśli nastąpi kumulacja wniosków o jego wydanie, to może się zdarzyć, że będzie problem z wydaniem zaświadczenia w terminie.

Wnioski składamy kompletne czyli wraz z wymaganymi załącznikami ( w zależności od wybranych/zaznaczonych kryteriów), tj.:

- zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców/ze szkoły wyższej/CEIDG/KRUS itd.

- oświadczeniem oraz zaświadczeniem z  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkie zamieszkałe osoby pod wskazanym adresem (oba dokumenty stanowią komplet. Oświadczenie jest uzupełnieniem treści wydanego zaświadczenia z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska)

- oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka,

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego itd.

Brak wymaganego załącznika  powoduje utratę punktów za dane kryterium!

Po zakwalifikowaniu kandydata do przedszkola obowiązkiem rodziców jest złożenie pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola (dokument będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub stronie naboru do przedszkoli).

Nie złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany.


Kolejność zgłoszenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno. Dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Ze względu na fakt, iż przedszkola nie są objęte rejonizacją, w sytuacji braku miejsc w danym przedszkolu Urząd Miasta i Gminy może zaproponować rodzicowi inne przedszkole, niż te które wybrał.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025  określa Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Publikacja oferty. Rejestracja kandydatów na stronie internetowej, wypełnienie wniosku i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.

01.03.2024

godz. 8:00

15.03.2024

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.

01.03.2024

18.03.2024

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

08.04.2024

godz. 15:00

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, wypełnionego przez rodziców dziecka zakwalifikowanego.

09.04.2024

godz. 8:00

11.04.2024

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

12.04.2024

godz. 15:00

-

 

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

- Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

- Komisja rekrutacyjna przygotowuje i sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

- Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Kryteria naboru do przedszkoli w Gminie Kępno na rok szkolny 2024/2025:

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

L.p.

 

Określenie kryterium

Wartość

punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1)

Wielodzietność rodziny kandydata

(3 i więcej dzieci)

150

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku   (wpisać we wniosku nr PESEL rodzeństwa kandydata)

2)

Niepełnosprawność kandydata

150

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3)

Niepełnosprawność            jednego       z  rodziców kandydata

150

4)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

150

5)

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

150

 

6)

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

150

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7)

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

150

kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami lub kandydaci uzyskali równorzędne wyniki, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria dodatkowe (gminne), określone w uchwale Nr LX/406/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2022 r.:

https://kepno.esesja.pl/zalaczniki/215880/uchwala-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-drugiego-etapu-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-prze_2077998.pdf

 

L.p.

 

Określenie kryterium

Wartość

punktowa kryterium

Dokument

potwierdzający spełnianie kryterium

 

1)

Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem co przedszkole, do którego kandyduje

50

 

zaświadczenie dyrektora żłobka, dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

 

 

2)

Rodzeństwo kandydata :

a)    kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub

b)   będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

 

20

 

oświadczenie rodziców

/ opiekunów prawnych

  

(wpisać we wniosku  nr PESEL rodzeństwa kandydata )

3)

kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje

21

oświadczenie rodziców

/ opiekunów prawnych

 

4)

odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkie osoby zamieszkałe pod wskazanym adresem

41

oświadczenie rodziców

/ opiekunów prawnych kandydata o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do przedszkola  oraz zaświadczenie z Urzędu  Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno

 

5)

Dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

8

 Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni wyższej, CEIDG, zaświadczenie KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c.

Brak wymaganego załącznika (dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium) powoduje utratę punktów za dane kryterium!

UWAGA:

Wszelkie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza  o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu. Burmistrz natomiast ma prawo wystąpić do odpowiedniej instytucji, np. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonanie weryfikacji podanych przez rodzica informacji. Ma to na celu eliminowanie nieprawidłowości i kontrowersji np. wokół oświadczeń o faktycznym miejscu zamieszkania czy oświadczeń matek bądź ojców samotnie wychowujących dziecko.

- 8 kwietnia 2024 r. od godziny 15:00 będą znane pierwsze wyniki postępowania rekrutacyjnego. Lista zakwalifikowanych dzieci będzie dostępna w przedszkolu oraz w  systemie elektronicznej rekrutacji, gdzie otrzymacie państwo informacje o statusie dziecka : dziecko zakwalifikowane/ dziecko zakwalifikowane z innej preferencji/ dziecko niezakwalifikowane/ 

- Obowiązkiem rodzica po zakwalifikowaniu do danego przedszkola jest złożenie w dniach: od 9 kwietnia  2024 r. od godz. 8:00 do 11 kwietnia 2024 r. do godz.15:00  POTWIERDZENIA  WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Można dokonać potwierdzenia w systemie elektronicznie podpisując podpisem albo przesyłając załącznik - skan oświadczenia, lub osobiście w przedszkolu.  

Po złożeniu potwierdzenia status dziecka zmienia się na: dziecko przyjęte do przedszkola.

NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

- Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola pojawią się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 na listach w przedszkolu oraz w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

..........................................................

Film dla Rodziców: Rekrutacja do przedszkola w 5 krokach - film

Poradnik dla Rodziców dziecka, które po raz pierwszy pójdzie do przedszkola :  Poradnik dla Rodziców "Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu?"

...........................................................

Pliki do pobrania:

 • rekrutacja-6.pdf

  Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza MiG Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

 • rekrutacja-1.pdf

  Uchwała nr LX/406/2022 Rady Miejskiej w Kępnie dotycząca kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli - kryteria lokalne

 • rekrutacja-3.pdf

  Obrazkowa instrukcja wypełnienia wniosku w naborze do przedszkola

 • rekrutacja-2.pdf

  Obwody szkolne w Gminie Kępno - tabelka dla rodzica, pomocna przy wypełnianiu wniosku

 • rekrutacja.doc

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 • rekrutacja.pdf

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o odprowadzaniu opłaty za odpady

 • rekrutacja.docx

  Oświadczenie o odprowadzaniu opłaty za odpady

 • rekrutacja-4.pdf

  Instrukcja dla rodziców kandydata - zdalne i elektroniczne potwierdzenie woli

 • rekrutacja-5.pdf

  Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Script logo