Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Kępno

na rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie informuje, iż do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przy ul. Powstańców Wlkp. 1A zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na 1 wolne miejsce.

 

REJESTROWANIE KANDYDATÓW W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

rozpocznie się  11 maja 2021 r. od godz. 8:00

i potrwa do  18 maja 2021 r. do godz. 15:00

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola, logują się i wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, który będzie dostępny od 11 maja 2021 r. od godz. 8:00 na stronie internetowej pod adresem:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (podpisy elektroniczne obojga rodziców), zobowiązani są dostarczyć wydrukowany wniosek w wersji papierowej z odręcznymi podpisami wraz z wymaganymi załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Bardzo prosimy by wniosek wraz z załącznikami zapakować w kopertę i wrzucić go do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy drzwiach przedszkola.

Rodzicom zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno.

 

Terminy przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  z dnia 29 stycznia 2021 r.

ETAPY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Publikacja oferty. Rejestracja kandydatów na stronie internetowej, wypełnienie wniosku i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

11.05.2021 godz. 8:00

18.05.2021 godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełniające kryteria.

11.05.2021

19.05.2021

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

08.06.2021 godz. 15:00

09.06.2021 godz. 8:00

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, wypełnionego przez rodziców dziecka zakwalifikowanego.

09.06.2021

godz. 8:00

10.06.2021 godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

14.06.2021

godz. 15:00

 

 

 

............................................................................................................................................

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2021 r.

 

Informujemy, że wszystkie dzieci zakwalifikowane, których rodzice potwierdzili wolę uczęszczania (pisemnie lub elektronicznie) do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie lub oddziału zamiejscowego w Krążkowach lub w Osinach – zostały przyjęte do przedszkola.

 

Aby się upewnić o przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic może odczytać informację:

1.     Po zalogowaniu się na profil kandydata na stronie internetowej www.kepno.przedszkola.vnabor.pl  w dziale Aktualności.

lub

2.     W wiadomości wysłanej na e-mail, który był podany we wniosku kandydata.

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

W środę  07 kwietnia 2021 r. od godz. 15:00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

Informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola rodzic może sprawdzić:

1.     Logując się na profil kandydata na stronie rekrutacyjnej w dziale Aktualności.

lub

2.     W wiadomości wysłanej na e-mail, który był podany we wniosku kandydata.

lub

3.     Na liście opublikowanej w przedszkolu.

 

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA KANDYDATA DO ZAKWALIFIKOWANEGO  PRZEDSZKOLA

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani POTWIERDZIĆ  WOLĘ uczęszczania do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) w terminie: od 08.04.2021 r. godz. 8:00 (czwartek) do 13.04.2021 r. do godz. 15:00 (wtorek).

Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Rodzic potwierdza wolę za pomocą jednej z trzech możliwych metod opisanych poniżej:

1.     Sposób elektroniczny – podpisanie potwierdzenia woli za pomocą profilu ePUAP (wystarczy, podpis jednego rodzica). Jeżeli podpis przebiegnie poprawnie, to status kandydata  automatycznie zmieni się na „przyjęty”.

lub

2.     Sposób zdalny – polega na dołączeniu przez rodzica w systemie (po zalogowaniu na konto kandydata) skanu podpisanego dokumentu.  Złożony w systemie dokument musi zostać zaakceptowany przez Komisję Rekrutacyjną, dopiero wtedy kandydat trafi na listę przyjętych – ta informacja pojawi się na koncie kandydata w dziale Aktualności.

lub

3.     Sposób tradycyjny – wydrukować z systemu i podpisać odręcznie dokument potwierdzenia woli, a następnie złożyć wypełniony dokument do skrzynki podawczej w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Złożenie potwierdzenia woli w sposób zdalny i elektroniczny został wyjaśniony w instrukcji dołączonej poniżej w plikach – zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nią.

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

W środę 14 kwietnia 2021 r. od godz. 15:00 zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Informację o przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic może sprawdzić:

1.     Po zalogowaniu się na profil kandydata w dziale Aktualności.

lub

2.     W wiadomości wysłanej na e-mail, który był podany we wniosku kandydata.

lub

3.     Na liście opublikowanej w przedszkolu.

.............................................................................

REKRUTACJA DLA DZIECI ZAPISYWANYCH PIERWSZY RAZ DO PRZEDSZKOLA

rozpocznie się  1 marca 2021 r. od godz. 8:00

i potrwa do  15 marca 2021 r. do godz. 15:00

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, logują się i wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, który będzie dostępny od 1 marca 2021 r. od godz. 8:00 na stronie internetowej pod adresem:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (dotyczy zarówno matki i ojca), zobowiązani są dostarczyć wydrukowany wniosek w wersji papierowej z odręcznymi podpisami wraz z wymaganymi załącznikami  do przedszkola pierwszego wyboru.

Bardzo prosimy by wniosek wraz z załącznikami zapakować w kopertę i wrzucać go do umieszczonej przy drzwiach przedszkola SKRZYNKI PODAWCZEJ. Rodzicom zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno.

Ze względu na fakt, iż przedszkola nie są objęte rejonizacją, w sytuacji braku miejsc w danym przedszkolu Gmina może zaproponować rodzicowi inne przedszkole, niż te które wybrał.

Jeżeli dane przedszkole po zakończeniu rekrutacji podstawowej będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (od 11.05.2021r.).

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  określa Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2021 r.

Etapy rekrutacji:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Publikacja oferty. Rejestracja kandydatów na stronie internetowej, wypełnienie wniosku i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

01.03.2021

godz. 8:00

15.03.2021

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełniające kryteria.

01.03.2021

17.03.2021

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

07.04.2021

godz. 15:00

08.04.2021

godz. 8:00

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, wypełnionego przez rodziców dziecka zakwalifikowanego.

08.04.2021

godz. 8:00

13.04.2021

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

14.04.2021

godz. 15:00

11.05.2021

godz. 8:00

 

 

 Kryteria naboru do przedszkoli w Gminie Kępno na rok szkolny 2021/2022:

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

L.p.

 

Określenie kryterium

Wartość

punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1)

Wielodzietność rodziny kandydata

(3 i więcej dzieci)

120

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

2)

Niepełnosprawność kandydata

120

 

 

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3)

Niepełnosprawność      jednego    z  rodziców kandydata

120

4)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

120

5)

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

120

 

6)

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

120

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7)

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

120

kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami lub kandydaci uzyskali równorzędne wyniki, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria lokalne, określone w uchwale Nr L/376/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 r.:

 

L.p.

 

Określenie kryterium

Wartość

punktowa kryterium

Dokument

potwierdzający spełnianie kryterium

 

1)

zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin dziennie i powyżej

4

oświadczenie rodziców

/opiekunów prawnych

 

2)

Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem co przedszkole, do którego kandyduje

35

 

zaświadczenie dyrektora żłobka

 

 

 

3)

rodzeństwo kandydata :

a)    kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub

b)   będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

 

23

 

oświadczenie rodziców

/opiekunów prawnych

4)

Do przedszkola kandyduje dziecko, które kończy                 6 lat w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja

15

oświadczenie rodziców

/opiekunów prawnych

 

5)

kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje

11

oświadczenie rodziców

/opiekunów prawnych

 

6)

odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno

12

 oświadczenie rodziców

/opiekunów prawnych

 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu. Burmistrz natomiast ma prawo wystąpić do odpowiedniej instytucji, np. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonanie weryfikacji podanych przez rodzica informacji. Ma to na celu eliminowanie nieprawidłowości i kontrowersji np. wokół oświadczeń o faktycznym miejscu zamieszkania czy oświadczeń matek bądź ojców samotnie wychowujących dziecko.

Wszelkie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Pliki do pobrania:

 • rekrutacja.pdf

  Zarządzenie Burmistrza nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 • rekrutacja-1.pdf

  Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie dotycząca kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

 • rekrutacja-3.pdf

  Obrazkowa instrukcja wypełnienia wniosku w naborze do przedszkola

 • rekrutacja-2.pdf

  Obwody szkolne w Gminie Kępno - tabelka dla rodzica, pomocna przy wypełnianiu wniosku

 • rekrutacja.doc

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 • rekrutacja-4.pdf

  Instrukcja dla rodziców kandydata - zdalne i elektroniczne potwierdzenie woli

 • rekrutacja-5.pdf

  Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola - druk oświadczenia

Script logo