Wizja misja i osiągnięcia

Wizja naszego przedszkola:

 • jest bezpieczne, przyjazne, dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby
 • umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska
 • poprzez bogatą ofertę edukacyjną stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
 • umożliwia rodzicom aktywny udział w życiu przedszkola
 • posiada wykwalifikowaną oraz kompetentną kadrę pedagogiczną
 • stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda i piękno
 • promuje swoje osiągnięcia w środowisku

Misja naszego przedszkola:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
 • uczy wrażliwości na potrzeby innych
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • kształtuje postawy moralne i społeczne
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje w planowaniu na kolejne lata
 • realizuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania
 • posiada bogatą bazę oraz wyposażenie, a jego estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

W naszym przedszkolu:

- Organizujemy wycieczki, warsztaty, uroczystości dla dzieci, rodziców i gości.

- Organizujemy konkursy i festyny.

- Organizujemy kiermasze ozdób świątecznych.

- Włączamy się w akcje charytatywne.

- Redagujemy Kronikę przedszkolną i prowadzimy stronę internetową przedszkola.

- Zdobywamy nagrody i wyróżnienia.

 - Współpracujemy z instytucjami, specjalistami i środowiskiem lokalnym:

 • Rodzice i rodziny naszych dzieci
 • Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
 • Stowarzyszenie "Uśmiech"
 • Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
 • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
 • Szkoły Podstawowe
 • Koło Gospodyń Wiejskich
 • Lokalni poeci i artyści
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

- Uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich programach edukacyjnych:

 • "Cała Polska czyta dzieciom" , „Książka (dla) Przedszkolaka”
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • „Sprintem do maratonu”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko”
 • „Dzień Bezpiecznego Internetu”
 • „Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek”
 • "Akcja Sprzątania Świata"
 • "Moje dziecko idzie do szkoły"
 • "Zdrowy przedszkolak - Piramida żywienia"
 • "Mamo -Tato wolę wodę"
Script logo